نتایج داوری چکیده ها و دریافت فایل اصلی مقالات از 98/5/16

به اطلاع کلیه مخاطبان می رساند فرایند داوری چکیده ها توسط کمیته علمی کنگره در جریان است و نتایج داوری برخی از چکیده ها از طریق پروفایل مخصوص کاربران قابل مشاهده است. انتظار می رود داوری تمام چکیده ها  تا پایان وقت روز 98/5/15 به طور کامل انجام پذیرد ،لذا عزیزانی که چکیده مقالات آنها مورد پذیرش قرار گرفته است باید متن کامل مقالات خود را طبق راهنمای نگارش وارسال مقالات از تاریخ 98/5/16 لغایت 98/6/15 ارسال نمایند.به مقالاتی که دستورالعمل نگارش و ارسال مقالات را رعایت نکرده باشند و یا بعد از تاریخ فوق ارسال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد. همان طور که در راهنمای نگارش و ارسال مقالات نیز توضیح داده شده است، طول مقالات ارسالی نباید بیش از 5000 کلمه باشد.