کارگاههای آموزشی کنگره

 • مقاله متن کامل در مجموعه مقالات کنگره

  ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  اگر مقاله شما برای انتشار در مجموعه مقالات کنگره برگزیده شده است این بسته را انتخاب نمایید

 • چکیده مقاله

  ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  اگر مقاله شما به صورت چکیده مورد پذیرش قرار گرفته و یا صرفا چکیده خود را به کنگره ارسال کرده اید، این بسته را انتخاب نمایید

 • هزینه حضور در کنگره

  ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

 • مقالات متن کامل دوم به بعد

  ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

  اگر بیش از یک مقاله شما به صورت متن کامل مورد پذیرش کنگره قرار گرفته است، برای مقالات دوم به بعد، بسته 1500000 ریالی را انتخاب نمایید

 • چکیده دوم به بعد

  ۵۰۰,۰۰۰ ریال

  اگر بیش از یک چکیده شما مورد پذیرش کنگره قرار گرفته است برای چکیده های دوم به بعد این بسته را انتخاب نمایید

 • مقالات منتخب برای مجله

  ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

 • مابه التفاوت مقالات منتخب برای مجله

  ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال