محورهای کنگره

روانشناسی
 • روانشناسی و فن آوریهای نوین (فضای مجازی و...)
 • تازه های علوم شناختی
 • تازه های روانسنجی و ارزیابی بالینی
 • روانشناسی سلامت
 • روانشناسی بالینی
 • روانشناسی تربیتی و مدرسه
 • روانشناسی دین و معنویت
 • آسیب شناسی روانی
 • روانشناسی اجتماعی و فرهنگی
 • مشاوره و خانواده درمانی
 • اعتیاد (سبب شناسی و مداخلات درمانی)
 • آسیب های روانشناختی نو پدید
 • روانشناسی تحول و اختلالات دوره تحول
 • روانشناسی صنعتی و سازمانی
 • روانشناسی و ادبیات
 • روانشناسی و فلسفه
 • مشاوره و روان درمانی
 • روانشناسی، اطلاعات و ارتباطات