کمیته علمی و داوران

دکتر منصور بیرامی
دکتر منصور بیرامی

استاد دانشگاه تبریز

دکتر مجید محمودعلیلو
دکتر مجید محمودعلیلو

استاد دانشگاه تبریز

دکتر سامان توکلی
دکتر سامان توکلی

رئیس انجمن علمی روان درمانی ایران

دکتر عباس بخشی پور
دکتر عباس بخشی پور

استاد دانشگاه تبریز

دکتر زینب خانجانی
دکتر زینب خانجانی

استاد دانشگاه تبریز

دکتر جلیل باباپور
دکتر جلیل باباپور

استاد دانشگاه تبریز

دکتر تورج هاشمی
دکتر تورج هاشمی

استاد دانشگاه تبریز

دکتر حسن صبوری مقدم
دکتر حسن صبوری مقدم

دانشیار دانشگاه تبریز

دکتر محمدعلی نظری
دکتر محمدعلی نظری

دانشیار دانشگاه تبریز

دکتر خلیل اسماعیل پور
دکتر خلیل اسماعیل پور

دانشیار دانشگاه تبریز

دکتر مصطفی زارعان
دکتر مصطفی زارعان

استادیار دانشگاه تبریز

دکتر رسول حشمتی
دکتر رسول حشمتی

استادیار دانشگاه تبریز

دکتر فاطمه نعمتی
دکتر فاطمه نعمتی

استادیار دانشگاه تبریز

دکتر سمیه حیثیت طلب
دکتر سمیه حیثیت طلب

استادیار دانشگاه تبریز

دکتر شهرام واحدی
دکتر شهرام واحدی

استاد دانشگاه تبریز

دکتر رحیم بدری
دکتر رحیم بدری

استاد دانشگاه تبریز

دکتر شهروز نعمتی
دکتر شهروز نعمتی

استادیار دانشگاه تبریز

دکتر علی قره داغی
دکتر علی قره داغی

استادیار دانشگاه تبریز

دکتر علیرضا فرنام
دکتر علیرضا فرنام

استاد روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دکتر فاطمه رنجبر
دکتر فاطمه رنجبر

استاد روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دکتر علی فخاری
دکتر علی فخاری

استاد روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دکتر محمد نریمانی
دکتر محمد نریمانی

استاد ممتاز دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر رضا زمانی
دکتر رضا زمانی

دانشیار دانشگاه تهران

دکتر حمید پورشریفی
دکتر حمید پورشریفی

دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

دکتر نهاله مشتاق
دکتر نهاله مشتاق

استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

دکتر بهروز دولتشاهی
دکتر بهروز دولتشاهی

دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی

دکتر ندا علی بیگی
دکتر ندا علی بیگی

استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

دکتر حسین شکرکن
دکتر حسین شکرکن

استاد دانشگاه اهواز

دکتر شهرام محمد خانی
دکتر شهرام محمد خانی

استاد دانشگاه خوارزمی

دکتر غلامرضا چلیبانلو
دکتر غلامرضا چلیبانلو

دانشیار علوم اعصاب دانشگاه شهید مدنی

دکتر رضا عبدی
دکتر رضا عبدی

دانشیار دانشگاه شهید مدنی

دکتر حمید یعقوبی
دکتر حمید یعقوبی

دانشیار دانشگاه شاهد تهران

دکتر فرشته موتابی
دکتر فرشته موتابی

دانشیار دانشگاه شاهد

دکتر اکبر رضایی
دکتر اکبر رضایی

استاد دانشگاه پیام نور

دکتر غلامحسین جوانمرد
دکتر غلامحسین جوانمرد

دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور مرکز بناب

دکتر علیرضا آقا یوسفی
دکتر علیرضا آقا یوسفی

دانشیار روانشناسی دانشگاه پیام نور

دکتر مهدی ایمانی
دکتر مهدی ایمانی

دانشیار دانشگاه شیراز

دکتر حسین عابدی
دکتر حسین عابدی

استاد دانشگاه اصفهان

دکتر مونا چراغی
دکتر مونا چراغی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

دکتر مهرنوش اثباتی
دکتر مهرنوش اثباتی

هیئت مدیره انجمن روانشناسی ایران

دکتر شیوا دولت آبادی
دکتر شیوا دولت آبادی

استادیار بازنشسته دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر هاشم عطاپور
دکتر هاشم عطاپور

استادیار دانشگاه تبریز

دکتر جواد خلعتبری
دکتر جواد خلعتبری

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

دکتر امیرپناه علی
دکتر امیرپناه علی

استادیار دانشگاه آزاد تبریز

دکتر معصومه آزموده
دکتر معصومه آزموده

استادیار دانشگاه آزاد تبریز

دکتر نعیمه محب
دکتر نعیمه محب

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دکتر نعیمه ماشینچی
دکتر نعیمه ماشینچی

استادیار دانشگاه آزاد تبریز

دکتر شعله لیورجانی
دکتر شعله لیورجانی

استادیار دانشگاه آزاد تبریز